Sbírky

Sbírka semen a plod?

Sbírka semen a plod? cévnatých rostlin zahrnuje p?es 4000 vzork? p?edevším zástupc? st?edoevropské kv?teny, ale i jiných oblastí sv?ta. Sbírka byla budována na brn?nském pracovišti Botanického ústavu AV ?R v posledních 50 letech. V sou?asné dob? se snažíme o její další rozvoj a využití pro v?decké i jiné ú?ely.

Sbírka slouží jako srovnávací materiál pro determinaci materiálu ze vzork? p?dy (živá semena, semenná banka) i fosilních sediment? (viz Databázi makrozbytk?). Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdroj?.

Se sbírkou lze po dohod? prezen?n? pracovat.

Kontakt: Markéta Chudomelová