Skryté aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumav?.

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitelka: Dagmar Dreslerová (Archeologický ústav AV ?R, Praha, v.v.i.)

Spolu?ešitelé:

Helena Svitavská Svobodová (Botanický ústav, AV ?R)
Vojt?ch Abraham (Univerzita Karlova, P?írodov?decká fakulta)

Období ?ešení: 2017 – 2019

Popis projektu:

Pro projekt se stal klí?ovým unikátní objev laténské lokality v montánní oblasti Šumavy. Rašeliništ? v její blízkosti bude detailn? vyhodnoceno paleoekologickými metodami pylové, makrozbytkové a mikrouhlíkové analýzy a poskytne informace o p?írodním prost?edí keltského osídlení. Modelovacími metodami kvantifikace krajiny REVEALS a LOVE bude z pylových záznam? odvozena zdrojová oblast ší?ení pylu s d?razem na p?vod antropogenních indikátor?. K historii vývoje vegetace se využije dalších již d?íve analyzovaných 17 palynologických profil?, které budou radiokarbonov? datovány a podrobeny detailní pylové analýze s vysokým stupn?m rozlišení pro evidenci ?asového horizontu od 500 BC po p?elom letopo?tu. Cílem projektu je objasn?ní lidské ?innosti a jejího vlivu na vývoj a diverzitu les? na Šumav?.

Tým za Botanický ústav, AV ?R:

Helena Svitavská Svobodová
P?emysl Bobek
Irena Krausová