Skryté aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě.

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitelka: Dagmar Dreslerová (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

Spoluřešitelé:

Helena Svitavská Svobodová (Botanický ústav, AV ČR)
Vojtěch Abraham (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Období řešení: 2017 – 2019

Popis projektu:

Pro projekt se stal klíčovým unikátní objev laténské lokality v montánní oblasti Šumavy. Rašeliniště v její blízkosti bude detailně vyhodnoceno paleoekologickými metodami pylové, makrozbytkové a mikrouhlíkové analýzy a poskytne informace o přírodním prostředí keltského osídlení. Modelovacími metodami kvantifikace krajiny REVEALS a LOVE bude z pylových záznamů odvozena zdrojová oblast šíření pylu s důrazem na původ antropogenních indikátorů. K historii vývoje vegetace se využije dalších již dříve analyzovaných 17 palynologických profilů, které budou radiokarbonově datovány a podrobeny detailní pylové analýze s vysokým stupněm rozlišení pro evidenci časového horizontu od 500 BC po přelom letopočtu. Cílem projektu je objasnění lidské činnosti a jejího vlivu na vývoj a diverzitu lesů na Šumavě.

Tým za Botanický ústav, AV ČR:

Helena Svitavská Svobodová
Přemysl Bobek
Irena Krausová