Témata studentských prací

Hledáte zajímavé téma pro svou bakalá?skou, magisterskou nebo dokonce doktorskou práci? Chcete pracovat v p?írod?, nau?it se poznávat druhy rostlin, sbírat data o prost?edí p?ímo v terénu a proniknout do ekologického zp?sobu myšlení? Pak by vás mohlo zaujmout n?které z aktuáln? nabízených témat studentských prací. Všechna vycházejí z výzkumu na Botanickém ústavu AV ?R a jejich realizace je podpo?ena grantovými projekty. Každé téma lze p?izp?sobit fázi vašeho studia (bakalá?ka, diplomka, disertace) a upravit podle aktuální konstelace vašich studijních zájm?.

Kontakt: radim.hedl@ibot.cas.cz

  1. Diverzita lesní vegetace a limitace dostupností fosforu

Diverzita bylinné vegetace lesních ekosystém? je do zna?né míry ovlivn?na zásobou živin v substrátu. Dostupnost jedné z hlavních živin, fosforu, se m?ní podél gradientu p?dní acidity a m?že být blokována v karbonátových p?dách. Cílem je prozkoumat vazbu dostupnosti fosforu, ale také dusíku, podél gradientu pH a obsahu karbonát?. Využijí se data o vegetaci a p?dním chemismu z n?kolika set trvalých ploch a seberou se dodate?ná p?dní data a také data o obsahu prvk? v listovém opadu (jako další relativn? nezávislá prom?nná).

  1. Sezónní dynamika podrostu temperátního lesa

Bylinná vegetace v temperátních lesích se v pr?b?hu roku dynamicky m?ní. Tyto zm?ny budou sledovány v pravidelných m?sí?ních nebo i kratších intervalech po celý rok. Využity budou existující trvalé plochy na Morav?, p?ípadn? ve st?edních ?echách. Záznam bude provád?n pomocí fotografie (zm?ny pokryvnosti a snadno rozpoznatelných druh?) a pomocí sledování fenologických projev? (kvetení, plození) u vybraných druh?.

  1. Vývoj lesní bylinné vegetace po obnov? st?edního lesa

D?ležitou motivací p?i obnov? tradi?ních typ? management? je podpora biodiverzity. V NPR D?vín probíhá od roku 2009 obnova hospoda?ení formou st?edního lesa. Cílem je zachytit reakci bylinné vegetace na prosv?tlovací zásahy o r?zné intenzit? a stá?í. Využit bude systém trvalých ploch a záznam vegetace se provede opakovan? pomocí klasických fytocenologických snímk? a za použití fotografie.

  1. P?dní semenná banka jako budoucnost lesní vegetace

Semenná banka tvo?í skrytou ?ást diverzity vegetace temperátních les?. Cílem je prozkoumat, jak velká ?ást potenciální diverzity je skryta v p?dní semenné bance a jak p?ispívá ke složení spole?enstev lesního podrostu, když se zm?ní podmínky (nap?íklad po vykácení strom?). S využitím n?kolika typ? ploch a klí?icích experiment? budou zodpov?zeny tyto otázky: 1. Z?stalo n?co z minulé vegetace v semenné bance? 2. Co se do semenné banky dostalo z okolí a potenciáln? m?že tvo?it vegetaci, pokud se zm?ní podmínky? 3. Které druhy aktuální vegetace jsou p?ítomny v semenné bance a které pravd?podobn? nikoli?

  1. Spole?enstva vlhkých luk Slezské nížiny po 60 letech

Mok?adní nížinné louky zaznamenaly b?hem 20. století výrazný úbytek stanoviš? a diverzity vegetace. Cílem je srovnat stav vlhkých luk ve Slezké nížin? v 50. letech 20. století a dnes. Srovnávacím materiálem bude podrobná dokumentace vegetace z prací E. Balátové-Tulá?kové a J. Vicherka. K dispozici jsou t?i lokality: Vidnavské mok?iny, Úvalenské louky a Záb?ežské louky. Vegeta?ní snímky jsou lokalizované pomocí map, k dispozici jsou vegeta?ní mapy a m??ení p?dních vlastností na vybraných plochách.

  1. Dlouhodobá zm?na lesní vegetace a podmínek prost?edí vybraného území

Lesní vegetace se b?hem 20. století výrazn? zm?nila. Reagovala na zm?ny prost?edí, ?asto r?zné p?ímé (hospoda?ení) a nep?ímé (spady dusíku, oteplování klimatu) antropogenní vlivy. Tyto zm?ny lze popsat pomocí opakování historických vegeta?ních ploch. Data se budou sbírat v rámci vybraného území na Morav?, p?ípadn? v ?echách, ve kterém uvedené vlivy p?sobily v r?zné mí?e.

  1. Dynamika d?evin v tropickém deštném lese v Bruneji

S využitím podrobných dat o dynamice strom? ze t?í trvalých ploch v Bruneji popsat dynamiku strom? v hyperdiverzním primárním tropickém lese v JV Asii. Analyzovat ekologické determinanty ur?ující dynamiku a distribuci druh?: p?dní, topografické a hustotní (zápoj) prom?nné.

  1. Dynamika semená?? dvou druh? z ?eledi dvojk?ídlá?ovitých

Popsat dynamiku semená?? dvou (p?ípadn? více) druh? z ?eledi dipterokarp? v tropickém deštném lese v Bruneji. Využití dat z trvalých ploch založených v roce 2014. Procesy pro?e?ování a mortality; faktory ur?ující úsp?šné uchycení jedinc?. Potenciál rozší?it sledování po epizod? El Ni?o na p?elomu let 2015 a 2016.

  1. Diverzita a dynamika bylin v podrostu tropických les? na Borneu

Prozkoumat parametry diverzity a ekologické determinanty spole?enstva bylin v primárním tropickém lese v na Borneu. Využít stávající data, ale p?edevším sebrat nová ekologicky podložená data na r?zných lokalitách a v r?zných typech stanoviš?. Data z transektu, p?ípadn? trvalých ploch v Bruneji. Sb?r nových data na trvalých plochách v Sabahu.

Poznámka:

Témata 1–6 jsou pom?rn? nenáro?ná na finance a lze je zvládnout v závislosti na zvoleném rozsahu b?hem jednoho ?i více let studia. Témata 7–9 se týkají výzkumu tropických les? na Borneu. Výlet do této oblasti je náro?ný na finance a n?kdy i fyzickou zdatnost. M?že jít proto o analýzu s využitím již sebraných dat.

Aktuální k 1.3.2016