Terénní práce v ?eském krasu

Koncem dubna jsme zkoumali druhové složení bylinného podrostu v NPR Koda v ?eském krasu. Využili jsme k tomu 75 trvalých ploch založených v lo?ském roce. Na n?kterých z nich prob?hne b?hem zimy 2014/2015 p?evod na hospodá?ský tvar st?edního lesa, jiné se budou vyvíjet v bezzásahovém režimu. Na 25 plochách byla instalována teplotní a vlhkostní ?idla, protože práv? zm?ny v osv?tlení a mikroklimatu patrn? nejvíce ovlivní budoucí zm?ny ve druhovém složení t?chto les?.

1. Charakteristický vzhled p?erostlého st?edního lesa na lokalit? Za Lípou, kde v zim? 2014/2015 dojde k p?evodu na aktivní st?ední les. 01_Coppiced_forest

2. V druhov? bohatých lesích najdeme místy nápadn? kvetoucí ky?elnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera).

02_Cardamine_bulbifera_understory

3. Pracovní tým hledá všechny druhy cévnatých rostlin, které se na rozloze 225 m2 trvalé monitorovací plochy v daném okamžiku vyskytují. 03_Understory_sampling

4. Hrachor jarní (Lathyrus versus) je na Kod? tém?? všudyp?ítomný a na ja?e kvete fialov? r?žovými kv?ty.

04_Lathyrus_vernus

5. Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) se vyzna?uje delikátním ochlupením listových okraj? a pom?rn? bizarn? tvarovanými kv?ty vyr?stajícími po dvou.05_Lonicera_xylosteum

6. Dosud nerozkvetlá nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

06_Neottia_nidus-avis

7. Violka Rivinova (Viola riviniana) je jednou ze zhruba deseti druh? a vzájemných k?íženc? „fialek“, které v lesích ?eského krasu najdeme.

07_Viola

8. P?íprava mikroklimatického ?idla k instalaci.

08_Sensor_Discussion

9. Detail mikroklimatického ?idla – zelená ?ást bude zapíchnuta do p?dy.

09_Sensor_Detail

10. Instalované ?idlo omotané ostnatým drátem coby ochranou proti okusu prasaty.

10_Sensor_Installed