Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Identifikační kód projektu: TL02000160

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitelská instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (řešitel Ing. Jakub Houška Ph.D., D.E.S.S.)

Období řešení: 2019–2022

Spoluřešitelé:
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (RNDr. Václav Tejnecký Ph.D.)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (RNDr. Luděk Šefrna CSc.)
ARCHAIA Brno z. ú. (Mgr. Miroslav Dejmal)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (Mgr. Péter Szabó PhD.)

Popis projektu:
Cílem projektu je zhodnotit vliv různých typů výroby dřevěného uhlí měla (pozitivní) vliv na krajinu, ve které se nacházely a zda je tento vliv deterministicky prokazatelný v parametrech fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech půdy a v parametrech biodiverzity vegetace na krajinné úrovni. Dílčí hypotézou je pak: vhodná implementace biocharu (dřevěného uhlí) do půdy může být účinným nástrojem adaptace na klimatickou změnu a zmírňování negativních antropogenních vlivů (např. nevhodný land management). Zvláštní cílem je také šíření poznatků z vědecké části projektu mezi odbornou a především laickou veřejnost o kulturním a environmentálním významu uhlířství a milířích, coby specifické kulturní památce.

Členové týmu za Botanický ústav:
Jiří Vaníček
Silvie Suchánková
Péter Szabó