Úloha milí?iš? z hlediska kulturního d?dictví a ochrany krajiny

Identifika?ní kód projektu: TL02000160

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitelská instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (?ešitel Ing. Jakub Houška Ph.D., D.E.S.S.)

Období ?ešení: 2019–2022

Spolu?ešitelé:
Fakulta agrobiologie, potravinových a p?írodních zdroj?, ?eská zem?d?lská univerzita v Praze (RNDr. Václav Tejnecký Ph.D.)
P?írodov?decká fakulta Univerzity Karlovy (RNDr. Lud?k Šefrna CSc.)
ARCHAIA Brno z. ú. (Mgr. Miroslav Dejmal)
Botanický ústav AV ?R, v.v.i. (Mgr. Péter Szabó PhD.)

Popis projektu:
Cílem projektu je zhodnotit vliv r?zných typ? výroby d?ev?ného uhlí m?la (pozitivní) vliv na krajinu, ve které se nacházely a zda je tento vliv deterministicky prokazatelný v parametrech fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech p?dy a v parametrech biodiverzity vegetace na krajinné úrovni. Díl?í hypotézou je pak: vhodná implementace biocharu (d?ev?ného uhlí) do p?dy m?že být ú?inným nástrojem adaptace na klimatickou zm?nu a zmír?ování negativních antropogenních vliv? (nap?. nevhodný land management). Zvláštní cílem je také ší?ení poznatk? z v?decké ?ásti projektu mezi odbornou a p?edevším laickou ve?ejnost o kulturním a environmentálním významu uhlí?ství a milí?ích, coby specifické kulturní památce.

?lenové týmu za Botanický ústav:
Ji?í Vaní?ek
Silvie Suchánková
Péter Szabó