Vich?ice v ?eských zemích za posledních 500 let

Financování: Grantová agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Rudolf Brázdil (Ústav geografie, Masarykova univerzita)

Spolu?ešitelé:

Péter Szabó (Botanický ústav, AV ?R)
Radim Tolasz (?eský hydrometeorologický institut)

Období ?ešení: 2015-2017

Popis projektu:

Vich?ice pat?í vedle povodní a sucha k nejvýznamn?jším pov?trnostním extrém?m zp?sobujícím materiální škody a ztráty na životech. Kombinací informací o vich?icích z dokumentárních pramen? historické klimatogie pro p?ed-instrumentalní období a informací o silných v?trech získaných z m??ení rychlosti v?tru a výpo?tem z p?ízenního tlakového pole v instrumentálním období bude kompilována 500-letá chronologie vich?ic a jejich dopad? v ?eských zemích. Tato chronologie bude použita k odvození významných trend? vich?ic a k analýze ?asové a prostorové variability jejich výskytu, velikosti, sezonality, synoptických p?í?in, klimatického ovlivn?ní a dopad?. Zvláštní pozornost bude v?nována analýze dopad? vich?ic na vývoj les? na Morav? a ve Slezsku od minulosti do sou?asnosti. Tyto poznatky budou syntetizovány do komplexní analýzy minulosti, sou?asnosti a budoucnosti vich?ic v ?eských zemích (v?etn? jejich dopad? na lesy).

Tým za Botanický ústav, AV ?R:

Péter Szabó
Silvie Suchánková