Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích

Identifikační kód projektu: TO01000132

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel: Jana Doudová (ČZU)
SpoluřešiteléOndřej Vild (Botanický ústav AV ČR), Lukáš Čížek (Biologické centrum AV ČR), Robert Lewis (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)

Období řešení: 01/2021–04/2024

Popis projektu:
Cílem projektu ROTATE je podpořit biologickou rozmanitost organismů vázaných na tradiční formy hospodaření v lesích (výmladkové, vrškové hospodaření, odstraňování listového opadu) v podmínkách střední a severní Evropy. Spolupráce odborníků z několika disciplín a výměna zkušeností mezi zahraničními partnery zajistí překonání existujících bariér, které brání zavádění poznatků do praxe. Výstupy budou zpracovány formou vědeckých publikací, workshopů a konferencí a formou schválené metodiky, která bude reflektovat potřeby aplikačních garantů. Počítá se s širším transferem do praxe a s udržitelností i po skončení projektu, což bude zajišťovat několik aplikačních garantů. Součástí výstupů bude monitoring vybraných skupin organismů a zajištění dlouhodobé péče o vybrané lokality.

Členové týmu za BÚ:
Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Petr Petřík
Péter Szabó
Ondřej Vild