Využití tradi?ních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích

Identifika?ní kód projektu: TO01000132

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Jana Doudová (?ZU)
Spolu?ešiteléOnd?ej Vild (Botanický ústav AV ?R), Lukáš ?ížek (Biologické centrum AV ?R), Robert Lewis (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)

Období ?ešení: 01/2021–04/2024

Popis projektu:
Cílem projektu ROTATE je podpo?it biologickou rozmanitost organism? vázaných na tradi?ní formy hospoda?ení v lesích (výmladkové, vrškové hospoda?ení, odstra?ování listového opadu) v podmínkách st?ední a severní Evropy. Spolupráce odborník? z n?kolika disciplín a vým?na zkušeností mezi zahrani?ními partnery zajistí p?ekonání existujících bariér, které brání zavád?ní poznatk? do praxe. Výstupy budou zpracovány formou v?deckých publikací, workshop? a konferencí a formou schválené metodiky, která bude reflektovat pot?eby aplika?ních garant?. Po?ítá se s širším transferem do praxe a s udržitelností i po skon?ení projektu, což bude zajiš?ovat n?kolik aplika?ních garant?. Sou?ástí výstup? bude monitoring vybraných skupin organism? a zajišt?ní dlouhodobé pé?e o vybrané lokality.

?lenové týmu za BÚ:
Markéta Chudomelová
Radim Hédl
Petr Pet?ík
Péter Szabó
Ond?ej Vild