Vzpomínka na našeho kolegu doc. RNDr. Kamila Rybní?ka, CSc.

Vzpomínka na našeho kolegu doc. RNDr. Kamila Rybní?ka, CSc.

(* 5. 7. 1933  † 17. 12. 2014)

Rybní?ek

V prosinci 2014 nás p?ekvapila zpráva o náhlém úmrtí našeho dlouholetého kolegy Kamila Rybní?ka. Dr. Rybní?ek pracoval na Botanickém ústavu AV ?R tém?? 60 let. V roce 1956 nastoupil do nov? vzniklé Geobotanické laborato?e ?SAV v Brn?. V?noval se výzkumu sou?asné vegetace, zejména rašeliništní a mok?adní, a významn? se podílel na geobotanickém mapování ?eskoslovenska. Se svojí manželkou Eliškou založil a vedl paleogeobotanickou pracovní skupinu, která byla zanedlouho velmi dob?e známa i v zahrani?í. Své rozsáhlé terénní zkušenosti a znalosti sou?asné rašeliništní vegetace uplatnil Kamil Rybní?ek p?i rekonstrukci holocenního vývoje mnoha rašeliniš? na našem území. Byl autorem n?kolika významných knižních monografií a stovek odborných v?deckých ?lánk?. Byl také milým kolegou a inspirujícím u?itelem. Bude nám velmi chyb?t.

 

Kompletní bibliografie:

Preslia ro?. 65 (1993): 279-284,

Zprávy ?eské botanické spole?nosti ro?. 47 (2012): 387-393.

 

?lánky o K. Rybní?kovi:

?eho?ek Vladimír: Do ?ad botanik? p?ibyl další osmdesátník. Živa 3 (2013).