Mgr. Kristýna Hošková

E-mail: kristyna.hoskova@ibot.cas.cz; kristyna.kuncova@natur.cuni.cz

Ve své diserta?ní práci, v rámci doktorského studia na kated?e botaniky P?F UK v Praze, se zabývám rozvojem možností fytolitové analýzy sm?rem k ?ešení paleoekologických otázek. Fytolity jsou mikroskopické k?emi?ité ?ástice vznikající v bu?kách rostlin s dosud ne zcela jasnými taxonomickými a ekologickými vazbami. T?ch se snažím dobrat analýzou tvaru fytolit? pomocí moderních technik (geometrické morfometriky). Všechny doposud nabyté v?domosti o fytolitech se aktuáln? chystám uplatnit p?i testování kontinuity druhov? bohatých lesostepních ekosystém? v rámci projektu GA?R Jana Role?ka a kol.