Mgr. Kristýna Hošková

E-mail: kristyna.hoskova@ibot.cas.cz; kristyna.kuncova@natur.cuni.cz

Ve své disertační práci, v rámci doktorského studia na katedře botaniky PřF UK v Praze, se zabývám rozvojem možností fytolitové analýzy směrem k řešení paleoekologických otázek. Fytolity jsou mikroskopické křemičité částice vznikající v buňkách rostlin s dosud ne zcela jasnými taxonomickými a ekologickými vazbami. Těch se snažím dobrat analýzou tvaru fytolitů pomocí moderních technik (geometrické morfometriky). Všechny doposud nabyté vědomosti o fytolitech se aktuálně chystám uplatnit při testování kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů v rámci projektu GAČR Jana Rolečka a kol.