Mgr. Deana Láníková, Ph.D.

Lanikova

E-mail: deanas@seznam.cz

Telefon: 543 211 562

Osobní web: http://www.sci.muni.cz/~simonova/

V letech 1999-2004 jsem na Ústavu botaniky a zoologie P?írodov?decké fakulty MU studovala obor Systematická biologie a ekologie se zam??ením na botaniku. V roce 2009 jsem obhájila dizerta?ní práci s názvem Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace v ?eské republice.
Zabývám se synantropní flórou a vegetací (fytocenologie, diverzita a ekologie spole?enstev, invazibilita). Mám zkušenosti s analýzou a klasifikací dat rozsáhlých fytocenologických databází. Blíže se zajímám o ruderální vegetaci antropogenních stanoviš? a o flóru a vegetaci zdí a hradních z?ícenin. Nyní jsem na rodi?ovské dovolené.