Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

      

Telefon: 541 126 219

Zajímá m?, co se d?je v p?írod? a tomu v?nuji i svou odbornou práci. Jako vegeta?ní ekolog nejrad?ji zkoumám ?asoprostorová uspo?ádání rostlinných spole?enstev. Vždy m? to táhlo k les?m, takže lesní vegetaci a speciáln? biodiverzit? a dynamice bylinného patra v?nuji v?tšinu svého výzkumného úsilí. Lesy jsou d?ležitým prost?edím nejen pro rostliny, ale také pro ?lov?ka. Svou práci tedy zam??uji i na význam lesa pro lidskou spole?nost – a? už v minulosti, nebo v sou?asnosti… a n?kdy i budoucnosti!

Hodn? ?asu v?nuji sb?ru botanických a ekologických dat p?ímo v terénu, protože empirii považuji za základ pro formulování odborných záv?r?. Zkušenosti sbírám hlavn? v mírné klimatické zón? st?ední Evropy a Severní Ameriky, ale také rovníkových tropech Bornea. Vyplývající poznatky se snažím formulovat nejen sm?rem k odborník?m, ale také k zainteresované ve?ejnosti. K aplika?nímu zam??ení mé práce pat?í pé?e o lesní ekosystémy v?etn? obnovy tradi?ních zp?sob? hospoda?ení kv?li ochran? p?írody.

Od roku 2004 pracuji jako v?decký pracovník v Botanickém ústavu AV ?R v Brn?. A od roku 2015 také u?ím a školím studenty na kated?e botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Abych to mohl d?lat, vystudoval jsem nejprve odbornou biologii a geobotaniku na P?írodov?decké fakult? Univerzity Karlovy v Praze (Bc. 1998, Mgr. 2001). Poté jsem obhájil doktorát na Lesnické fakult? Mendelovy univerzity v Brn? (Ph.D. 2005). Krom? toho jsem vystudoval malbu na Akademii výtvarných um?ní v Praze (MgA. 2003). Mezi v?dou a um?ním není ostatn? p?íliš velký rozdíl.