Mgr. Kate?ina Šumberová, Ph.D.

      

Telefon: 541 126 218, 607 813 269

Mezi moje hlavní badatelské zájmy pat?í vodní a mok?adní vegetace a její interakce s  faktory prost?edí, živo?išstvem a využitím a obhospoda?ováním biotop?. B?hem své profesní kariéry jsem se v?novala r?zným typ?m mok?ad?, nap?. mok?adním komplex?m v ?í?ních nivách, a v menší mí?e se jimi zabývám i nyní. Již více než 20 let se však m?j zájem soust?edí hlavn? na výzkum rybník? a rybích sádek. Tato stanovišt? nabízejí široké možnosti studia mok?adních rostlinných druh? a spole?enstev.  Spole?n? s dalšími kolegy z BÚ i jiných institucí se tak již n?kolik let v?nujeme nap?. dynamice vegetace rybník? a sádek, p?dní semenné bance a ší?ení diaspor. Nedávno to bylo nap?. v rámci národního projektu COST, který byl sou?ástí zast?ešující akce COST NETLAKE, jíž se ú?astnila pracovišt? z více než 20 evropských zemí. Zpracování velkého množství dat z tohoto projektu a z?ásti i sb?r dat nových stále pokra?uje.

Ke specifickému typu mok?ad?, který v poslední dob? p?itahuje pozornost, pat?í periodické mok?ady na orné p?d? neboli polní mok?ady. Tyto biotopy se vyzna?ují unikátní biodiverzitou r?zných skupin rostlin a živo?ich?. Spolu s kolegy z Ústavu botaniky a zoologie P?F MU jsme nap?. b?hem hydrologicky p?íznivého roku 2020 sebrali nová data k biot? dvou desítek periodických polních mok?ad? na jižní Morav? a snažíme se získat grantovou podporu, abychom mohli provést rozsáhlejší výzkum a v?novat se i náro?n?jším témat?m, nap?. roli p?dní banky diaspor p?i p?ežívání druh? v polních mok?adech.

Krom? mok?adní ekologie se zabývám i geografickým rozší?ením n?kterých mok?adních a ruderálních druh? cévnatých rostlin. Nap?íklad v pr?b?hu projektu Centrum excelence PLADIAS jsem se podílela na zpracování n?kolika desítek z  celkem n?kolika stovek map rozší?ení taxon? cévnatých rostlin divoce rostoucích na území ?eské republiky. Mapovací ?ást projektu, kterou zajiš?ují p?edevším kolegové z taxonomického odd?lení BÚ AV ?R i z n?kterých institucí mimo BÚ, probíhá i po skon?ení grantové podpory. Výsledky v podob? nových map a aktualizací již d?íve zpracovaných map je možné sledovat ve ve?ejné ?ásti databáze PLADIAS.