Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.

      

Telefon: 541 126 218, 607 813 269

Mezi moje hlavní badatelské zájmy patří vodní a mokřadní vegetace a její interakce s  faktory prostředí, živočišstvem a využitím a obhospodařováním biotopů. Během své profesní kariéry jsem se věnovala různým typům mokřadů, např. mokřadním komplexům v říčních nivách, a v menší míře se jimi zabývám i nyní. Již více než 20 let se však můj zájem soustředí hlavně na výzkum rybníků a rybích sádek. Tato stanoviště nabízejí široké možnosti studia mokřadních rostlinných druhů a společenstev.  Společně s dalšími kolegy z BÚ i jiných institucí se tak již několik let věnujeme např. dynamice vegetace rybníků a sádek, půdní semenné bance a šíření diaspor. Nedávno to bylo např. v rámci národního projektu COST, který byl součástí zastřešující akce COST NETLAKE, jíž se účastnila pracoviště z více než 20 evropských zemí. Zpracování velkého množství dat z tohoto projektu a zčásti i sběr dat nových stále pokračuje.

Ke specifickému typu mokřadů, který v poslední době přitahuje pozornost, patří periodické mokřady na orné půdě neboli polní mokřady. Tyto biotopy se vyznačují unikátní biodiverzitou různých skupin rostlin a živočichů. Spolu s kolegy z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU jsme např. během hydrologicky příznivého roku 2020 sebrali nová data k biotě dvou desítek periodických polních mokřadů na jižní Moravě a snažíme se získat grantovou podporu, abychom mohli provést rozsáhlejší výzkum a věnovat se i náročnějším tématům, např. roli půdní banky diaspor při přežívání druhů v polních mokřadech.

Kromě mokřadní ekologie se zabývám i geografickým rozšířením některých mokřadních a ruderálních druhů cévnatých rostlin. Například v průběhu projektu Centrum excelence PLADIAS jsem se podílela na zpracování několika desítek z  celkem několika stovek map rozšíření taxonů cévnatých rostlin divoce rostoucích na území České republiky. Mapovací část projektu, kterou zajišťují především kolegové z taxonomického oddělení BÚ AV ČR i z některých institucí mimo BÚ, probíhá i po skončení grantové podpory. Výsledky v podobě nových map a aktualizací již dříve zpracovaných map je možné sledovat ve veřejné části databáze PLADIAS.