Mgr. Markéta Chudomelová, Ph.D.

    

Telefon: 541 126 221

Po absolvování bakalá?ského studia krajiná?ské architektury na Mendelov? univerzit? jsem se rozhodla naplno v?novat zkoumání rostlin a jejich prost?edí. Vystudovala jsem botaniku na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, kde se nyní ješt? z téhož oboru snažím získat doktorát. I když se podobn? jako mí kolegové z Odd?lení zabývám zkoumáním zm?n rostlinných spole?enstev v dlouhodobém ?asovém horizontu, zajímají m? p?edevším lokální procesy stojící v pozadí t?chto zm?n. V?nuji se lesní vegetaci hlavn? ve st?edoevropském prostoru, už jsem ale m?la p?íležitost pracovat i v Severní Americe a jihovýchodní Asii.