Mgr. Markéta Gabriela Švarcová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

E-mail: Marketa.Svarcova@ibot.cas.cz

Telefon: 271 015 420

V?nuje se pylové analýze a analýze nepylových objekt? v pylových preparátech. Studuje obor Botanika na Kated?e botaniky, Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se zabývala postglaciální historií fenomén? Slavkovského lesa (hlavn? hadcových bor?) a postupem migrace d?evin na území západních ?ech. V rámci doktorského studia ji zajímá dynamika klimaxových d?evin v pr?b?hu Holocénu a zejména sledování faktor?, které na ni m?ly nejv?tší vliv, jako jsou klimatické zm?ny, požáry a zásahy ?lov?ka. K tomu využívá informace, které nese jednak samotný pyl, jednak spóry hub a mikrouhlíky rovn?ž p?ítomné v pylových preparátech, a také model vývoje klimatu b?hem posledních více než 12 tisíc let. Zam??uje se na oblasti st?edních nadmo?ských výšek, nyní zejména na ?eskomoravskou vrchovinu.

V sou?asnosti je na mate?ské dovolené.

Curriculum vitae

Seznam publikací