Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.

E-mail: marketka.kozakova@seznam.cz
Kozakova_Marketa
Telefon (kancelá?): 541 126 223
Telefon (mobil): 737 527 185

Odborné zam??ení

Markéta Fránková vystudovala obory Systematická biologie a ekologie se zam??ením na botaniku a U?itelství biologie pro st?ední školy na P?f MU v Brn?. Doktorské studium úsp?šn? ukon?ila v roce 2010 obhájením práce Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens (Ekologie a taxonomie rozsivek západokarpatských prameniš?). Zam?stnankyní Botanického ústavu je od roku 2006. V?nuje se ekologii a taxonomii rozsivek ve sladkovodních biotopech a hodnocení kvality vod na základ? ?asových indikátor?. Zpo?átku se zabývala fytobentosem oligotrofních tekoucích vod. V sou?asnosti se v rámci projekt? Mzdová podpora postdoktorand? na pracovištích AV ?R a COST v?nuje fytoplanktonu a epifytonu rybníka Dehtá? a dalších jiho?eských rybník?.

Curriculum vitae

Seznam publikací

  • Fránková M., Šumberová K., Potužák J. & Vild, O. (2017): The role of plant substrate type in shaping the composition and diversity of epiphytic diatom assemblages in a eutrophic reservoir. – Fundamental and Applied Limnology 189/2: 117–135.
  • Kollár J., Fránková M., Hašler P., Letáková M. & Poulí?ková A., (2015):  Epiphytic diatoms in lotic and lentic waters – diversity and representation of species complexes. – Fottea 15 (2): 259–271.
  • Kahlert, M., Kelly, M., Raino-Lars, A., Almeida, S. F. P., Bešta, T., Blanco, S., Coste, M., Denys, L., Ector, L., Fránková, M., Hlúbiková, D., Ivanov, P., Kennedy, B., Marvan, P., Mertens, A., Miettinen, J., Picinska-Fa?tynowicz, J., Rosebery, J., Tornes, E., Vilbaste, S., Vogel, A. (2012): Identification versus counting protocols as sources of uncertainty in diatom-based ecological status assessments. – Hydrobiologia 695(1): 109-124.
  • Hájková, P., Bojková, J., Fránková, M., Opravilová, V., Hájek, M., Kintrová, K. & Horsák, M. (2011): Disentangling the effects of water chemistry and substrastum structure on moss-dwelling unicellular and multicellular microorganisms in spring fens. – Journal of Limnology, 70, Suppl. 1: 54-64.
  • Hájek, M., Role?ek, J., Cottenie, K., Kintrová, K., Horsák, M., Poulí?ková, A., Hájková, P., Fránková, M. & Dít?, D. (2011): Environmental and spatial controls of biotic assemblages in as discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sympled in the same plots. – Journal of Biogeography 38, 9: 1683-1693.
  • Fránková, M., Bojková, J., Poulí?ková, A. & Hájek, M. (2009): The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. – Fottea 9(2): 355-368.
  • Fránková, M., Poulí?ková, A., Neustupa, J., Pichrtová, M. & Marvan, P. (2009): Geometric morphometrics – a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Be?va, Czech Republic. – Nova Hedwigia 88(1-2): 81-95.
  • Ku?era, P., Grulich, V., Kozáková, M. & Bureš, P. (2008): Distribution of freshwater red algal family Lemaneaceae (Rhodophyta) in the Czech Republic: an update. – Fottea 8(2): 125-128.