Mgr. Martina Fabši?ová

   

Telefon: 541 126 234

Vystudovala jsem obor geobotanika na P?írodov?decké fakult? UK v Praze (1995). Tématem mé diplomové práce byla Ekologie sutí v Národním parku Podyjí. Od r. 1995 pracuji v Botanickém ústavu, nejprve jsem pracovala na Odd?lení popula?ní ekologie v Pr?honicích, kde jsem se zabývala studiem horských luk v Krkonoších a biologií trav, zejména druhu Deschampsia cespitosa. Od r. 1998 pracuji na brn?nském Odd?lení vegeta?ní ekologie.

Mezi mé hlavní profesní zájmy pat?í ekologie a management nelesních ekosystém? (zejména lu?ní biotopy a úhory, obnažená dna rybník?), ekobiologie ohrožených druh? rostlin a popula?ní biologie expanzivních, invazních a klonálních druh? (zejména trav). V posledních letech se zabývám zejména studiem p?dní semenné banky a s ní spojenými kultiva?ními experimenty. Dále m? zajímají procesy sukcese a p?irozené obnovy narušených ekosystém?.