Mgr. Ond?ej Vild, Ph.D.

    

Telefon: 541 126 218

Ond?ej Vild studoval doktorát na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zajímá ho p?edevším zm?na lesní vegetace v posledních desetiletích. P?edevším se zam??uje na to, jakým zp?sobem byl vývoj vegetace ovlivn?n zánikem tradi?ních forem hospoda?ení jako pa?ezení, pastva a hrabání opadanky, a jejich nahrazením vysokým lesem. Metodou terénních experiment? se taky v?nuje problematice uplatn?ní tradi?ních forem hospoda?ení v sou?asné ochran? p?írody.