Mgr. Péter Szabó PhD.

            

Telefon: 541 126 219

Péter Szabó vystudoval historii a angli?tinu. Doktorát zam??ený na st?edov?kou historii lesa obhájil v roce 2003 na St?edoevropské univerzit? v Budapešti. Po obhajob? pracoval na Kated?e st?edov?ké archeologie Univerzity Lóranda Eötvöse v Budapešti. V sou?asné dob? p?sobí na Botanickém ústavu AV ?R, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývoje st?edoevropských les? od za?átku holocénu do sou?asnosti. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a p?írodov?dný (vegeta?ní ekologie, paleoekologie) p?ístup. V letech 2017–2019 byl p?edsedou Evropské spole?nosti pro environmentální historii. V letech 2012–2016 vedl projekt LONGWOOD, který byl podpo?en Evropskou výzkumnou radou.