Mgr. Petra Hájková, PhD.

Hajkova

E-mail: buriana@sci.muni.cz

Telefon: 541 126 223

Petra Hájková vystudovala obor Systematická biologie a ekologie na Univerzit? Palackého v Olomouci a v roce 1999 obhájila diplomovou práci na téma mechorosty a mok?adní vegetace Hostýnských vrch?. Poté pokra?ovala doktorským studiem oboru Botanika na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brn?, které zakon?ila v roce 2005. Doktorská práce se týkala ekologie a paleoekologie prameništních mok?ad? v Západních Karpatech. Od roku 2003 pracuje na Ústavu botaniky a zoologie P?F MU a od roku 2004 na Odd?lení vegeta?ní ekologie BU AV ?R.

Zabývá se ekologií a klasifikací rašeliniš?, prameniš? a mokrých luk p?edevším ve st?ední Evrop? a v p?edcházejících letech i na Balkán? (Bulharsko), vztahy mezi jednotlivými taxonomickými skupinami, vlivem managementu (kosení) na druhové složení a diverzitu mok?ad? a kvartérní historií slatiniš? a rašeliniš? v Západních Karpatech a p?ilehlých oblastech.

V letech 2011-2015 byla hlavní ?ešitelkou projektu GA?R „Gradienty prost?edí, vegeta?ní dynamika a krajinné zm?ny v Západních Karpatech“. V rámci projektu se zabývala sukcesí vegetace na slatiništích a rašeliništích za využití makrozbytkové analýzy, rekonstrukcí klimatu, vlivem ?lov?ka na vegetaci a dlouhodobým p?ežíváním sv?tlomilných slatinných druh?.

Využívá multi-proxy p?ístup a p?enosové funkce pro rekonstrukci podmínek prost?edí v minulosti a snaží se o propojování recentní ekologie a paleoekologie. Je ?lenkou ?eské botanické spole?nosti a ?eské spole?nosti pro ekologii.

Curriculum vitae

Seznam publikací