Mgr. Petra Hájková, PhD.

Hajkova

E-mail: buriana@sci.muni.cz

Telefon: 541 126 223

Petra Hájková vystudovala obor Systematická biologie a ekologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 1999 obhájila diplomovou práci na téma mechorosty a mokřadní vegetace Hostýnských vrchů. Poté pokračovala doktorským studiem oboru Botanika na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně, které zakončila v roce 2005. Doktorská práce se týkala ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů v Západních Karpatech. Od roku 2003 pracuje na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU a od roku 2004 na Oddělení vegetační ekologie BU AV ČR.

Zabývá se ekologií a klasifikací rašelinišť, pramenišť a mokrých luk především ve střední Evropě a v předcházejících letech i na Balkáně (Bulharsko), vztahy mezi jednotlivými taxonomickými skupinami, vlivem managementu (kosení) na druhové složení a diverzitu mokřadů a kvartérní historií slatinišť a rašelinišť v Západních Karpatech a přilehlých oblastech.

V letech 2011-2015 byla hlavní řešitelkou projektu GAČR „Gradienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech“. V rámci projektu se zabývala sukcesí vegetace na slatiništích a rašeliništích za využití makrozbytkové analýzy, rekonstrukcí klimatu, vlivem člověka na vegetaci a dlouhodobým přežíváním světlomilných slatinných druhů.

Využívá multi-proxy přístup a přenosové funkce pro rekonstrukci podmínek prostředí v minulosti a snaží se o propojování recentní ekologie a paleoekologie. Je členkou České botanické společnosti a České společnosti pro ekologii.

Curriculum vitae

Seznam publikací