Mgr. Silvie Suchánková

   

Telefon: 541 126 222

Silvie Suchánková vystudovala pomocné v?dy historické na Masarykov? univerzit? v Brn?. Od roku 2012 pracuje na Odd?lení vegeta?ní ekologie Botanického ústavu v Brn?, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývojem les? od st?edov?ku až do sou?asnosti, lesnímu hospodá?ství a škodám v lesích, zp?sobených p?írodními vlivy.