Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D.

E-mail: zuzkaroz@sci.muni.cz

Telefon: 541 126 218

Fajmonova

Zuzana Fajmonová studovala obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, absolvovala v roce 2005. Ve své diplomové práci se zabývala charakteristikou stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení biomasy vegetace. Doktorské studium botaniky absolvovala tamtéž v roce 2011. Tématem její disertační práce byla vegetace kosených luk a pastvin v Západních Karpatech, z fytocenologického i ekologického hlediska. Poté svůj vědecký zájem přesunula do oblasti Bílých Karpat, kde se snaží přispět k pochopení neobvyklého druhového bohatství a složení luční vegetace pomocí různých ekologických faktorů.

Curriculum vitae

Seznam publikací