Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D.

E-mail: zuzana.fajmonova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 222

Fajmonova

Věnuji se studiu diverzity polopřirozených travinobylinných společenstev v různých prostorových měřítcích, především v oblasti Západních Karpat. V diplomové práci jsem se zabývala charakteristikou stanovištních podmínek prameništních rašelinišť pomocí chemického složení biomasy vegetace. Tématem mé disertační práce byla diverzita vegetace kosených luk a pastvin v Západních Karpatech. Nyní se zabývám studiem polopřirozených suchých trávníků v Bílých Karpatech. Snažím se přispět k vysvětlení unikátního druhového složení a vysoké druhové bohatosti luk na regionální i lokální úrovni.

Curriculum vitae

Seznam publikací