Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D.

E-mail: zuzana.fajmonova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 222

Fajmonova

V?nuji se studiu diverzity polop?irozených travinobylinných spole?enstev v r?zných prostorových m??ítcích, p?edevším v oblasti Západních Karpat. V diplomové práci jsem se zabývala charakteristikou stanovištních podmínek prameništních rašeliniš? pomocí chemického složení biomasy vegetace. Tématem mé diserta?ní práce byla diverzita vegetace kosených luk a pastvin v Západních Karpatech. Nyní se zabývám studiem polop?irozených suchých trávník? v Bílých Karpatech. Snažím se p?isp?t k vysv?tlení unikátního druhového složení a vysoké druhové bohatosti luk na regionální i lokální úrovni.

Curriculum vitae

Seznam publikací