RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.

Bez názvu

E-mail: eva.jamrichova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 223

Študovala odbor biológia-chémia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF, Nitra, Slovensko), ktorý ukončila v roku 2005. V následnom postgraduálnom štúdiu (2005-2009) na UKF v Nitre sa venovala vzťahom medzi pravekým osídlením a prírodným prostredím na juhozápadnom Slovensku. V súčasnej dobe je postgraduálnou študentkou Karlovy univerzity v Prahe a téma jej dizertačnej práce je antropogénny vplyv na zmeny krajiny a vegetácie odrážajúce sa v peľových spektrách strednej Európy. Od roku 2009 pracuje na Botanickom ústave v Brne a na Ústave botaniky a zoologie Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na sledovanie zmien krajiny a vegetácie za posledných 15.000 rokov v severnej časti Panónskej nížiny a v Západných Karpatoch a na identifikáciu vplyvu človeka na tieto zmeny.

Curriculum vitae

Seznam publikací