RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.

Bez názvu

E-mail: eva.jamrichova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 223

Študovala odbor biológia-chémia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF, Nitra, Slovensko), ktorý ukon?ila v roku 2005. V následnom postgraduálnom štúdiu (2005-2009) na UKF v Nitre sa venovala vz?ahom medzi pravekým osídlením a prírodným prostredím na juhozápadnom Slovensku. V sú?asnej dobe je postgraduálnou študentkou Karlovy univerzity v Prahe a téma jej dizerta?nej práce je antropogénny vplyv na zmeny krajiny a vegetácie odrážajúce sa v pe?ových spektrách strednej Európy. Od roku 2009 pracuje na Botanickom ústave v Brne a na Ústave botaniky a zoologie Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na sledovanie zmien krajiny a vegetácie za posledných 15.000 rokov v severnej ?asti Panónskej nížiny a v Západných Karpatoch a na identifikáciu vplyvu ?loveka na tieto zmeny.

Curriculum vitae

Seznam publikací