Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.

 

Současné pracoviště: Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Karlovy university

Osobní web: http://petr.kunes.net

Petr II bright - web-2x3

Vystudoval jsem biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát se zaměřením na paleoekologii vegetace v pozdním glaciálu a časném holocénu jsem obhájil v roce 2008 na katedře botaniky. Od 2009 do 2011 jsem se jako postdoktorand na Department for Geoscience, Aarhus University zabýval minulými interglaciály. V současné době působím na Botanickém ústavu AV ČR a na katedře botaniky PřF UK. Zde se zabývám kvartérní paleoekologií, kterou obecně považuji za propojení mezi ekologií, geologií a archeologií na různých časových škálách. Jejím záměrem je studovat procesy, které leží za hranicí možnosti vlastního pozorování a experimentů. Rád studuji dlouhodobou dynamiku ekosystémů a prostředí, sukcesi řízenou přirozenými a antropogenními disturbancemi (klima, oheň, člověk) a srovnávám výsledky se současnými procesy.