Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.

 

Sou?asné pracovišt?: Katedra botaniky P?írodov?decké fakulty Karlovy university

Osobní web: http://petr.kunes.net

Petr II bright - web-2x3

Vystudoval jsem biologii na P?írodov?decké fakult? Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát se zam??ením na paleoekologii vegetace v pozdním glaciálu a ?asném holocénu jsem obhájil v roce 2008 na kated?e botaniky. Od 2009 do 2011 jsem se jako postdoktorand na Department for Geoscience, Aarhus University zabýval minulými interglaciály. V sou?asné dob? p?sobím na Botanickém ústavu AV ?R a na kated?e botaniky P?F UK. Zde se zabývám kvartérní paleoekologií, kterou obecn? považuji za propojení mezi ekologií, geologií a archeologií na r?zných ?asových škálách. Jejím zám?rem je studovat procesy, které leží za hranicí možnosti vlastního pozorování a experiment?. Rád studuji dlouhodobou dynamiku ekosystém? a prost?edí, sukcesi ?ízenou p?irozenými a antropogenními disturbancemi (klima, ohe?, ?lov?k) a srovnávám výsledky se sou?asnými procesy.