RNDr. Vlasta Jankovská CSc.

E-mail: vlasta.jankovska@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 216

Jankovska

Vlasta Jankovská ukon?ila studium oboru Biologie-Chemie na P?írodov?decké fakult? Karlovy Univerzity v Praze v roce 1963 jako Prom.biolog. Postgraduální studium na Botanickém ústavu
?SAV
, Pr?honice, zakon?ila jako CSc (PhD) v roce 1968. Titul RNDr získala na Univerzit? J. E. Purkyn? v Brn? (dnes Masarykova univerzita) v roce 1976. Od roku 1963 pracuje stále na stejném pracovišti (nyní Botanický ústav AV ?R), p?estože se v pr?b?hu jeho existence m?nil jeho název.

Její specializací je paleoekologie, v níž se zam??uje na ?etné disciplíny (pylová a makroskopická analýza, analýza nepylových forem – Non-Pollen-Palynomorphs-cf. Tardigrada, paleoalgologie, paleorekonstrukce vegetace a krajiny od st?edního pleistocénu – komplex Saalského zaledn?ní – po poslední dobu ledovou a celý holocén). V rámci svého široce zam??eného výzkumu bádala nap?íklad ve vysoké Arktid?, v sub-arkických oblastech Skandinávie a Euroasie Ruska. Dále se zabývá paleoekologií pro pot?eby archeolog? a historik?, zejména obdobím od ranného st?edov?ku až po novov?k. Lesník?m p?edkládá paleobotanické podklady k historii jednotlivých d?evin a jejich porost?, rekonstruuje životní prost?edí velké glaciální fauny i ?lov?ka, spolupracuje s geomorfology, geology a klimatology. V sou?asnosti se snaží své bohaté výsledky zpracovat do publikací. Pracuje na zkrácený pracovní úvazk (0,3).

Curriculum vitae

Seznam publikací