Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Financování: Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel: Tomáš Vymyslický (Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko)

Období řešení: 2019–2022

Spoluřešitelé:
Martina Fabšičová (Botanický ústav AV ČR)
Martin Jiroušek (Mendelova univerzita v Brně)
Jan Winkler (Mendelova univerzita v Brně)

Popis projektu:
Cílem projektu je testování, standardizace a certifikace managementových opatření směřujících ke zvýšení biodiverzity, podpoře a obnově ekosystémových služeb lučních biotopů v podmínkách zemědělské krajiny. Realizací projektu bude podpořen nárůst biodiverzity rostlin a zejména bezobratlých živočichů. Budou obnoveny některé klíčové ekosystémové služby, jako je zvýšení počtu opylovačů v krajině, zabránění půdní erozi a zadržení vody v agro-ekosystémech. Výstupy budou zpracovány během realizace projektu jak formou vědeckých publikací, workshopů a odborných konferencí, tak formou certifikovaných metodik, ověřeného technologického postupu a užitného vzoru. Počítá se s jejich širším transferem do praxe a udržitelností i po skončení projektu, což bude garantovat jeden z aplikačních garantů projektu, kterým je Správa NP Podyjí.

Botanický ústav AV ČR bude v rámci projektu garantem terénního výzkumu lučních a úhorových biotopů v oblasti NP Podyjí jak po stránce botanické, tak po stránce entomologické. Řešitelé projektu se budou zabývat studiem přísunu diaspor, půdní semennou bankou, aktuální vegetací a kvalitativním a kvantitativním hodnocením vybraných skupin bezobratlých.

Členové týmu za Botanický ústav:
Martina Fabšičová
Jan Šipoš
Dušan Lekeš
Filip Trnka (OON)