Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zem?d?lské krajin? pomocí alternativních zp?sob? hospoda?ení na loukách a pastvinách

Financování: Technologická agentura ?R

Hlavní ?ešitel: Tomáš Vymyslický (Zem?d?lský výzkum, s.r.o. Troubsko)

Období ?ešení: 2019–2022

Spolu?ešitelé:
Martina Fabši?ová (Botanický ústav AV ?R)
Martin Jiroušek (Mendelova univerzita v Brn?)
Jan Winkler (Mendelova univerzita v Brn?)

Popis projektu:
Cílem projektu je testování, standardizace a certifikace managementových opat?ení sm??ujících ke zvýšení biodiverzity, podpo?e a obnov? ekosystémových služeb lu?ních biotop? v podmínkách zem?d?lské krajiny. Realizací projektu bude podpo?en nár?st biodiverzity rostlin a zejména bezobratlých živo?ich?. Budou obnoveny n?které klí?ové ekosystémové služby, jako je zvýšení po?tu opylova?? v krajin?, zabrán?ní p?dní erozi a zadržení vody v agro-ekosystémech. Výstupy budou zpracovány b?hem realizace projektu jak formou v?deckých publikací, workshop? a odborných konferencí, tak formou certifikovaných metodik, ov??eného technologického postupu a užitného vzoru. Po?ítá se s jejich širším transferem do praxe a udržitelností i po skon?ení projektu, což bude garantovat jeden z aplika?ních garant? projektu, kterým je Správa NP Podyjí.

Botanický ústav AV ?R bude v rámci projektu garantem terénního výzkumu lu?ních a úhorových biotop? v oblasti NP Podyjí jak po stránce botanické, tak po stránce entomologické. ?ešitelé projektu se budou zabývat studiem p?ísunu diaspor, p?dní semennou bankou, aktuální vegetací a kvalitativním a kvantitativním hodnocením vybraných skupin bezobratlých.

?lenové týmu za Botanický ústav:
Martina Fabši?ová
Jan Šipoš
Dušan Lekeš
Filip Trnka (OON)